چرخش متوازن

رسمیت یافتن عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگ‌های از این نمونه‌ های چرخش متوازن‌ساز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است به طوری که دولت سیزدهم متکی با همین نگاه سیاست خارجی خود را محدود و مصروف به غرب نکرد و همواره منافع ملی ومردمی ایران را مورد توجه قرار داده است

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه رسمیت یافتن عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگ‌های از این نمونه‌ های چرخش متوازن‌ساز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است به طوری که دولت سیزدهم متکی با همین نگاه سیاست خارجی خود را محدود و مصروف به غرب نکرد و همواره منافع ملی ومردمی ایران را مورد توجه قرار داده است

رسمیت یافتن عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگ‌های از این نمونه‌ های چرخش متوازن‌ساز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است به طوری که دولت خدمتگذار سیزدهم متکی با همین نگاه سیاست خارجی خود را محدود و مصروف به غرب نکرد و همواره منافع ملی ومردمی ایران را مورد توجه قرار داده است

رکود و ایستایی چندساله در مسیر الحاق ایران به شانگهای، همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم به پویایی رسید و این گرچه این موضوع به مذاق رقبای سیاسی در سالی که گذشت خوش نیامد، اما یکی از مهمترین رویداد‌های کشور در حوزه سیاست خارجی بود.

در جهان امروز یکی از مهمترین فاکتور‌های قدرت برای هر سرزمینی قرار گرفتن در «گروه قدرتمندان» است و سازمان همکاری‌های شانگ‌های یکی از مهمترین این گروه‌هاست که توانسته در برابر هژمونی غرب قدعلم کند.

قرار گرفتن در کنار چین و روسیه به عنوان ابرقدرت‌های جدید و قدیم، یکی از راه‌های شکستن هژمونی آمریکاو آغاز پیوند با کشور‌هایی است که موضوع امنیت پایدار و ثبات در آسیای میانه و اوراسیا برای آن‌ها در اولویت نخست و کانون توجه قرار دارد.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند